មើលវីឌីអូបន្តផ្ទាល់នូវការធ្វើសាក្ខីកម្មរបស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២

The Trial Chamber will start questioning the witness Kaing Guek Eav alias Duch in Case 002 on Monday 19 March 2012 at 13:30. A live video feed will be available on this page.

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីចំនួន ៣ ២៥០ ០០០ ដុល្លារអូស្ត្រាលី ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ( អ.វ.ត.ក)។ ជាមួយជំនួយថ្មីនេះ រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ថវិកាសរុបជាង ២៩ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី។... តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ប្រឆាំង ខៀវ សំផន និង នួន ជានៅថ្ងៃទី ១៧ ១៨ និង ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥។នៅក្នុងទំព័រនេះ យើងបានប្រមូលព័ត៌មានដែលទាក់ទងមួយចំនួនអំពីដំណើរការនៃបណ្ដឹងសាទុក្ខនេះ។
សវនាការសួរដេញដោលលើភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងចាប់ផ្តើមបន្តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយនឹងការផ្តល់សក្តីកម្មរបស់សាក្សីមួយរូបទាក់ទងនឹងអង្គហេតុ ការដ្ឋានការងារទំនប់ត្រពាំងថ្ម។ បន្ទាប់មក... រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីបន្ថែមចំនួន ១ ២២១ ៨១៨ ដុល្លារអាមេរិកដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន គឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេរបស់ អ.វ.ត.ក...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news