មើលវីឌីអូបន្តផ្ទាល់នូវការធ្វើសាក្ខីកម្មរបស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២

The Trial Chamber will start questioning the witness Kaing Guek Eav alias Duch in Case 002 on Monday 19 March 2012 at 13:30. A live video feed will be available on this page.

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានប្រកាសថា សាលក្រមនៃសំណុំរឿង០០២/០១ ពាក់ព័ន្ធនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ០៩:០០ ព្រឹក នៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃ អ.វ.ត.ក។... មហាសន្និបាតអង្កការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើកញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភធនចំនួន ១៥,៥លានដុល្លារអាម៉េរិកដល់ភាគី អន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ថវិកាឧបត្ថម្ភធននេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាថវិកាបម្រុង...
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានប្រកាសថា សាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា នឹងប្រកាសនៅក្នុងសាលសវនាការនៃ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក។ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសន័រវេ បានអនុម័តយល់ព្រមថាវិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនចំនួនទឹកប្រាក់ ៦ លានក្រូន័រ (ប្រមាណ ១ លានដុល្លារអាម៉េរិក)ដែលផ្តល់ជូននាពេលថ្មីៗ កន្លងទៅនេះ អាចបង្វែរពីភាគីអន្តរជាតិទៅភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)...
អង្គជំនុំសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានប្រកាសថា សវនាការបឋមលើសំណុំរឿង០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន និងនួន ជា នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាលសវនាការនៃ អ.វ.ត.ក នៅ ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង ៩... សំណើសុំចុងក្រោយរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីស្តីពីសំណង ក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ត្រូវបានដាក់ដោយជោគជ័យ នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នាពេលកន្លងមក។  ការរៀបចំបង្កើតសំណើស្តីពីគម្រោងសំណងសម្រាប់សវនាការបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Latest news