ឧិកាស​ការងារ

នៅក្នុងគេហ​ទំព័រនេះ អ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខតួនាទីផ្សេងៗនៅផ្នែកជាតិ ក៏ដូចជាដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់​អង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រសំរាប់ការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការ​ជ្រើសរើសបុគ្គលិកអន្តរជាតិសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖  http://www.unakrt-online.org/recruitment

One Final Evaluation Consultant

Posted 13 សីហា 2018
Job Type Consultant
Ref Number EC-AN-18-08117
Closing Date2018-08-26T21:30:00
The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) is seek ...