អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលា​ការ​កំពូល​បដិ​សេ​ធ​ចោល​ការ​ដាក់​ពិ​រុទ្ធ​ភាព​មួយ​ចំនួន​ និង​តម្កល់​ការ​ផ្តន្ទា​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​អស់​មួយ​ជីវិត ​សម្រាប់ ​នួន ​ជា ​និង ​ខៀវ ​សំផន​ នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០២​/០១​

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា អតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា និង ខៀវ សំផន អតីតប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។  
 
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសទៅលើ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះមាន ការធ្វើមនុស្សឃាត ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀត ទាក់ទិននឹងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥។ ទាក់ទិនទៅនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី២ ដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៥ និងឆ្នាំ ១៩៧៧ អង្គជំនុំជម្រះបានតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ក្រោមទម្រង់ជាអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀត និងបានផ្តន្ទាទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ក្រោមទម្រង់ជាការធ្វើមនុស្សឃាត។ 
 
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលការដាក់ពិរុទ្ធភាពដែលបានសម្រេចដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ក្រោមទម្រង់ជាការសម្លាប់រង្គាល ទាក់ទិននឹងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ និងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី២។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយល់ឃើញថា ភ័ស្តុតាងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទាក់ទិននឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន មិនបានបង្ហាញដោយលើសពីវិមតិសង្ស័យថា ការសម្លាប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលជាធាតុផ្សំចាំបាច់ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានចេតនាផ្ទាល់នោះឡើយ។ 
 
ទាក់ទិននឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី២ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏បានច្រានចោលការដាក់ពិរុទ្ធភាពរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងផងដែរ ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ក្រោមទម្រង់ជាការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ ដោយបានសន្និដ្ឋានថា ភ័ស្តុតាងមិនបានបង្ហាញថា ភាគច្រើនលើសលប់នៃប្រជាជនដែលត្រូវបានជម្លៀសនោះ ជា “ប្រជាជនថ្មី” ឡើយ។ ដូច្នេះ មិនមានការបង្ហាញថា ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន មានលក្ខណៈរើសអើងជាក់ស្តែងនោះទេ។ 
 
ទោះបីជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់ថា យ៉ាងហោចណាស់ទាហាន និងអ្នករដ្ឋការ លន់ នល់ ចំនួន ២៥០ នាក់ ត្រូវបានសម្លាប់នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ នៅចុងខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដូច្នេះហើយ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទំនងជាត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងក៏ដោយ ក៏ភ័ស្តុតាងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រយ៉ាងសមហេតុផលដល់ការសន្និដ្ឋានថា នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ មានគោលនយោបាយក្នុងការសម្លាប់ទាហាន លន់ នល់ នោះឡើយ។ ភ័ស្តុតាងភាគច្រើនរួមមាន ចម្លើយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្រៅតុលាការ ដែលមានតម្លៃជាភ័ស្តុតាងតិចតួច។ លើសពីនេះទៀត អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងខកខានមិនបានពិចារណាទៅលើភ័ស្តុតាងមួយចំនួន ដែលធ្វើឲ្យមានមន្ទិលចំពោះអត្ថិភាពនៃគោលនយោបាយសម្លាប់ជាទូទៅនេះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ព្រឹត្តិការណ៍នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃមិនអាចទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើជនជាប់ចោទឡើយ ដូច្នេះហើយ ពួកគាត់មិនអាចដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះទេ។ ផ្អែកលើហេតុផលនេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលការការដាក់ពិរុទ្ធភាព នួន ជា និង ខៀវ សំផន ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះមាន ការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើមនុស្សឃាត និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ។ 
 
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានពិចារណាថាតើ ការដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានរកឃើញកំហុសនៅក្នុង  សេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយចំនួនរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនោះ គួរតែតម្រូវឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកែតម្រូវការដាក់ទោសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចដែរទេ។ ដោយហេតុថា ការផ្តន្ទាទោសគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម ដោយពិចារណាទៅលើទ្រង់ទ្រាយធំនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម ការខកខានមិនបានពិចារណាចំពោះជោគវាសនាចុងក្រោយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេស ក្រុមដែលងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់បំផុត អង្គហេតុដែលថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ប៉ុន្តែឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលយូរមួយ និងតួនាទីយ៉ាងសំខាន់របស់ជនជាប់ចោទនោះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសន្និដ្ឋានថា ការដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដល់ជនជាប់ចោទនីមួយៗនោះ គឺជាការសមស្រប ដូច្នេះហើយ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់ការដាក់ទោសរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះ។ 
 
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចថា បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ដែលស្នើសុំតែការបំភ្លឺទៅលើការអនុវត្តទម្រង់ទូលាយបំផុតនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម (JCE) នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានោះ មិនអាចទទួលយកបានទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ជនជាប់ចោទបានប្តឹងមកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ញាណនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម រួមទាំងបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ បានជូនដំណឹងទៅភាគីទាំងអស់នៃសំណុំរឿង ០០៣ ថាកិច្ចស៊ើបសួររបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ នេះ បានបិទបញ្ចប់ហើយ។ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមានរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ដើម្បីស្នើសុំការស៊ើបសួរបន្ថែមទៀត។... នៅថ្ងៃពុធ ទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើភ័ស្តុតាង នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ និង    ...
ស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងនៃការចងចាំ សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជូនដល់សាធារណជន។ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ មន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម លោក នេត្រ ភក្ត្រា... ក្រោមការរៀបចំរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា សិស្សានុសិស្សជាង ៣០០នាក់មកពីវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួង និងវិទ្យាល័យចម្រើនវិជ្ជា...
បើទោះបីជាសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមមិនបើកសវនាការ ប៉ុន្ដែផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមនៅតែមមាញឹករៀបចំឲ្យមានដំណើរ ទស្សនកិច្ចរបស់សាធារណៈជនទៅកាន់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមរៀងរាល់សប្ដាហ៍។ ជាក់ស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ... «យុវជនត្រូវសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់ ជាពិសេសរឿងរ៉ាវ ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ»។ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក នេត្រ ភក្ត្រា មន្ត្រីនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧...

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news