សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត លើក​លែង​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​ប្រ​ឆាំង​ អ៊ឹម ចែម

នៅថ្ងៃទី ២២  ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានចេញដីកា ដំណោះស្រាយ រួមគ្នានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំង អ៊ឹម ចែម នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត  បានលើកលែងការចោទប្រកាន់សំណុំរឿងនេះ ដោយសារថា តាមរយៈការវាយ តម្លៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលើភស្តុតាងដែលប្រមូលបាននៅក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបសួរ អ៊ឹម ចែម មិនស្ថិតនៅ ក្រោមយយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់ អ.វ.ត.ក ឡើយ។ នេះមានន័យថា អ៊ឹម ចែម មិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ឬក៏ជា ជនម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេ។

ដោយសារបញ្ហាតឹងតែងផ្នែកភស្តុភារ និងថវិកានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាដែលចាំបាច់ ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃដីកាដំណោះស្រាយជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ និងដោយសារគិតដល់ សិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទ ដែលត្រូវទទួលបានសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងជនត្រូវចោទនោះ ទើបពេលឥឡូវនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានសម្រេចចេញដីកា ដំណោះស្រាយលើផ្នែកសេចក្តីសម្រេចដោយមានសេចក្តីសង្ខេបអំពីសំអាងហេតុ ហើយឯកសារដាច់ដោយឡែក មួយទៀតដែលមានសំអាងហេតុពេញលេញនឹងដាក់តាមក្រោយក្នុងពេលវេលាសមស្រប។

ការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះក៏មានន័យថាពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់ត្រូវបានបដិសេធ។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាសម្រេចលើរឿងនេះក្នុងថ្ងៃតែមួយផងដែរ។

ដោយសារថាដីកាដំណោះស្រាយមានលក្ខណៈជាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ សំអាងហេតុសម្រាប់សេចក្តីសម្រេចនេះ និង ដីកាសម្រេចលើពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នឹងត្រូវរក្សាទុកជាឯកសារសម្ងាត់ រហូតដល់ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ សម្រេចបដិសេធដីកាលើកលែងការចោទប្រកាន់ និង បញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តី។ 

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត នឹងរៀបចំ ហើយផ្សព្វផ្សាយសំណៅជាសាធារណៈ នៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធបញ្ហាយុត្តាធិការបុគ្គលនៅពេលចេញសេចក្តីសំអាងហេតុពេញលេញ។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news