អង្គភាព​គាំពា​រជន​រង​គ្រោះ​បញ្ជាក់​ថា មានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនចំពោះសំណងដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសមាគមជនរងគ្រោះ ដៃគូអនុវត្តគម្រោង ម្ចាស់ជំនួយ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីកំណត់ និងបង្កើតគម្រោងផ្តល់សំណងដែលនឹងត្រូវដាក់ស្នើឡើងសម្រាប់សំណុំរឿង០០២/០២។ ជាលទ្ធផល គម្រោងចំនួន ២៣ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងនោះ គម្រោងចំនួនប្រាំត្រូវបានដាក់ស្នើសុំការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកឯគម្រោងចំនួន ១៨ ផ្សេងទៀត បាននឹងកំពុងតែ ស្វះស្វែងរកការឧបត្ថម្ភថវិកាតាមរយៈប្រភពស្ថាប័នខាងក្រៅ។

ក្នុងករណីដែលជនជាប់ចោទត្រូវផ្តន្ទាទោស អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងអាចសម្រេចឲ្យមានសំណងផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាពដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសាលក្រម ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញ។ ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ លក្ខខណ្ឌមួយគឺការផ្តល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពខាងក្រៅដល់គម្រោងសំណងនីមួយៗដែលបានស្នើសុំ។

មានគម្រោងសំណងចំនួន ១២ ក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង ១៨ ដែលនឹងដាក់ស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២បានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាមួយផ្នែកឬពេញលេញពីម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនរួមមានសហភាពអឺរ៉ុប ក្រសួងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍នៃសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit វិទ្យាស្ថានអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងបរទេសទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ និងសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសស្វីស ស្ថានទូតប្រទេសស្វីសប្រចាំទីក្រុងបាងកក មូលនិធិ REI មូលនិធិ Heinrich Bollទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិង International Coalitions of Site of Conscience

ដើម្បីធានាថាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានទទួលសំណងដ៏មានអត្ថន័យពាក់ព័ន្ធនឹងព្យសនកម្មដែលពួកគេបានទទួលរង ចាំបាច់ត្រូវមានជំនួយថវិកាបន្ថែមទៀត។ យើងសូមលើកទឹកដល់ចិត្តម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ចូលរួមបំពេញការខ្វះខាតថវិកានេះ ដើម្បីផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះគឺជាអង្គភាពផ្លូវការនៃ អ.វ.ត.ក. និងមានអាណត្តិការងារក្នុងការជួយ គាំទ្រការចូលរួមរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតុលាការ។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ដោយសហការជាមួយសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្ប វេណី ហើយក្នុងករណីចំាបាច់ ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិ បាលនានា ប្រឹងប្រែងកំណត់ រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងសំណង។ លើសពីនេះទៀត អង្គភាពនេះក៏មានអាណត្តិការងារក្នុងការស្វែងរកជំនួយថវិកា និងការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នខាងក្រៅដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសំណងទាំងនេះ។

សូមពិនិត្យមើលតារាងភ្ជាប់មកជាមួយខាងក្រោមនេះសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសំណើគម្រោងសំណង ដែលនឹងដាក់ស្នើឡើងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news