កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ស្វែង​រក​ការ​គាំ​ទ្រ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​សំណង​ក្នុង​សំណុំរឿង​០០២/០២

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់សំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៩៖០០ ដល់ ១១៖០០ព្រឹក នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េ ដែលស្ថិត នៅក្នុងបរិវេណនៃសកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលមានសក្ដានុពល និងភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីសំណើគម្រោងសំណងក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងឱកាសគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ។

សូមគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវ ម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូទាំងអស់ ចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។ សំរាប់អ្នកសារព័ត៌មាន សូមអញ្ជើញចូលរួមចាប់ពីម៉ោង ១១៖០០ ព្រឹក។ នៅ អ.វ.ត.ក. ជនរងគ្រោះចំនួន ៣.៨៦៧ នាក់ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ មានសិទ្ធិទទួលបានសំណង “សមូហភាព និងផ្លូវចិត្ត”។ បន្ទាប់ពីនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២/០២ បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ២០១៤ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខ បានចាប់ផ្ដើមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី សមាគមន៍ជនរងគ្រោះ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ម្ចាស់ជំនួយ និងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈសិក្ខាសាលា កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ វេទិកាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី និងការពិភាក្សាលក្ខណៈបុគ្គល ដើម្បីកំណត់ និងបង្កើតគម្រោងសំណងក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ និងសេចក្ដីប្រាថ្នារបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី។ ជាលទ្ធផល សំណើគម្រោងសំណងចំនួន ២៣ ត្រូវបានកំណត់ ដែលគម្រោងចំនួន ៥ ត្រូវបានស្នើទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលសំរាប់ការគាំទ្រ និងគម្រោងចំនួន ១៨ ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រភពជំនួយខាងក្រៅ។

ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការអនុវត្តន៍សំណើគម្រោងសំណងទាំង ១៨ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ សហមេធាវីនាំមុខ និងដៃគូអនុវត្តគម្រោង បានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយម្ចាស់ជំនួដែលមានសក្ដានុពលពាក់ព័ន្ធ។ មកទល់ពេលនេះ ការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់អនុវត្តសំណើគម្រោងសំណងមួយចំនួន ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដៃគូអនុវត្តគម្រោង។ ប៉ុន្ដែក៏នៅមានតម្រូវការបន្ថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីឲ្យបានកាន់តែច្រើន និងធ្វើឲ្យការចូលរួមរបស់គាត់ពិតជាមានន័យ។

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ជាផ្នែកមួយរបស់ អ.វ.ត.ក. ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យធ្វើការកំណត់ បង្កើត និងបន្ទាប់មកអនុវត្តគម្រោងសំណង ដោយសហការជាមួយសហមេធាវីនាំមុខ និងក្នុងករណីសមស្របដោយសម្របសម្រួលជាមួយអង្គការក្នុង និងក្រៅរដ្ឋាភិបាល។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ក៏មានតួនាទីស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអនុវត្តន៍គម្រោងសំណងនៃ អ.វ.ត.ក.។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ចល័តលើកទី២ ស្តីពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់” នៅថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា-ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងគោលបំណង (១)... នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ វិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចែងថា ...
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរត្រូវបានចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលបិទកិច្ចស៊ើបសួរ... នៅថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានបញ្ចប់សវនាការរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១ ប្រឆាំងនឹង អ៊ឹម ចែម។ មេធាវីតំណាងអតីតអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news