អង្គជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​សម្រេច​ពន្យារ​ពេល​វេលា​មួយ​សប្ដាហ៍​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​កា​ដាក់​ឯក​សារ​ណា​បញ្ចប់​កិច្ច​ពិ​ភាក្សា​ដេញ​ដោល​ ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ និង​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​ជា​ថ្មី​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​សេច​ក្ដី​សន្និ​ដ្ឋាន​ផ្ទាល់​មាត់លើសំណុំរឿង០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចយល់ព្រមមួយផ្នែកតាមការស្នើសុំរបស់ភាគី ដោយពន្យារពេលសម្រាប់ការដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា និងកែសម្រួលកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល។ ការដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលដំបូងឡើយ ត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទឲ្យដាក់នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ឥឡូវនេះ ត្រូវបានពន្យារទៅថ្ងៃទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ វិញ។ ការពន្យារពេលនេះត្រូវបានសម្រេចធ្វើឡើង ដោយផ្អែកលើដំណើរការនៃការធ្វើកំណែ និងការបញ្ចប់ប្រតិចារឹកសវនាការជាច្រើន ដែលកំពុងរៀបចំដោយអង្គភាពប្រតិចារឹក។  

សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលពីមុន កំណត់ថានឹងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ពេលនេះត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទឡើងវិញដោយចាប់ផ្តើមធ្វើនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីគោរពសិទ្ធិរបស់ភាគីក្នុងការរៀបចំ និងបង្ហាញនូវទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួន ក៏ដូចជាដើម្បីធានាថាដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងត្រូវបញ្ចប់តាមពេលវេលាកំណត់។ នៅក្រោយពេលប្រតិចារឹកសវនាការត្រូវបានកែសម្រួលរួចរាល់ហើយនោះ ភាគីទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឲ្យដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដែលបានកែតម្រូវ ទៅលើកំហុសឆ្គងដែលកើតចេញពីសេចក្តីសន្និ ដ្ឋានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើមរបស់ពួកគេ។   

សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ដូចមានកំណត់ខាងក្រោម៖ 

   - សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី   ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (១ថ្ងៃ)

   - សហព្រះរាជអាជ្ញា                                       ថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (២ថ្ងៃ)

   - ក្រុមមេធាវីការពារក្តី                                  ថ្ងៃទី ១៦,១៩-២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (៣ថ្ងៃ) 

   - ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតប                           ថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (១ថ្ងៃ)

   - ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោទ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (៤ម៉ោង)

        អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចេញសាលក្រមលើសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅក្នុងពេលពេលវេលា សមស្របខាងមុខ បន្ទាប់ពីការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ចល័តលើកទី២ ស្តីពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់” នៅថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា-ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងគោលបំណង (១)... នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ វិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចែងថា ...
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរត្រូវបានចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលបិទកិច្ចស៊ើបសួរ... នៅថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានបញ្ចប់សវនាការរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១ ប្រឆាំងនឹង អ៊ឹម ចែម។ មេធាវីតំណាងអតីតអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ...

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news