អង្គជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​សម្រេច​ពន្យារ​ពេល​វេលា​មួយ​សប្ដាហ៍​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​កា​ដាក់​ឯក​សារ​ណា​បញ្ចប់​កិច្ច​ពិ​ភាក្សា​ដេញ​ដោល​ ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ និង​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​ជា​ថ្មី​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​សេច​ក្ដី​សន្និ​ដ្ឋាន​ផ្ទាល់​មាត់លើសំណុំរឿង០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចយល់ព្រមមួយផ្នែកតាមការស្នើសុំរបស់ភាគី ដោយពន្យារពេលសម្រាប់ការដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា និងកែសម្រួលកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល។ ការដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលដំបូងឡើយ ត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទឲ្យដាក់នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ឥឡូវនេះ ត្រូវបានពន្យារទៅថ្ងៃទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ វិញ។ ការពន្យារពេលនេះត្រូវបានសម្រេចធ្វើឡើង ដោយផ្អែកលើដំណើរការនៃការធ្វើកំណែ និងការបញ្ចប់ប្រតិចារឹកសវនាការជាច្រើន ដែលកំពុងរៀបចំដោយអង្គភាពប្រតិចារឹក។  

សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលពីមុន កំណត់ថានឹងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ពេលនេះត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទឡើងវិញដោយចាប់ផ្តើមធ្វើនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីគោរពសិទ្ធិរបស់ភាគីក្នុងការរៀបចំ និងបង្ហាញនូវទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួន ក៏ដូចជាដើម្បីធានាថាដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងត្រូវបញ្ចប់តាមពេលវេលាកំណត់។ នៅក្រោយពេលប្រតិចារឹកសវនាការត្រូវបានកែសម្រួលរួចរាល់ហើយនោះ ភាគីទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឲ្យដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដែលបានកែតម្រូវ ទៅលើកំហុសឆ្គងដែលកើតចេញពីសេចក្តីសន្និ ដ្ឋានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើមរបស់ពួកគេ។   

សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ដូចមានកំណត់ខាងក្រោម៖ 

   - សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី   ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (១ថ្ងៃ)

   - សហព្រះរាជអាជ្ញា                                       ថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (២ថ្ងៃ)

   - ក្រុមមេធាវីការពារក្តី                                  ថ្ងៃទី ១៦,១៩-២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (៣ថ្ងៃ) 

   - ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតប                           ថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (១ថ្ងៃ)

   - ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោទ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (៤ម៉ោង)

        អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចេញសាលក្រមលើសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅក្នុងពេលពេលវេលា សមស្របខាងមុខ បន្ទាប់ពីការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានបិទបញ្ចប់សវនាការស្តាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលមានរយៈពេល ៩ ថ្ងៃ... នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានជូនដំណឹងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ សំណុំរឿង ០០៤/០១ និងសំណុំរឿង ០០៤/០២ ថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថា កិច្ចស៊ើបសួរលើ យឹម ទិត្យ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ បានបញ្ចប់ហើយ។សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ...
នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (ស.ច.ស) បានចេញសំអាងហេតុសម្រាប់ដីកាដំណោះស្រាយដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧
នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិ បានចេញដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យ យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៦(៤) ដោយស្នើសុំ សហព្រះរាជអាជ្ញា ដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីចំនួន ១ ២២១ ៨១៨ ដុល្លារអាមេរិក ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ២០១៧។ វិភាគទានថ្មីនេះ បានធ្វើឱ្យជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ...

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news