សវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង០០២/០២

អង្គជំនុជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមអញ្ជើញតំណាងសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលរួមយកព័ត៌មានលើព្រឹត្តិការណ៍ សវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា។សវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ តាមកម្មវិធីដូចខាងក្រោម៖

  • សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (ចំនួន ០១ ថ្ងៃ)
  • សហព្រះរាជអាជ្ញា ថ្ងៃទី ១៤ និង ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (ចំនួន ០២ ថ្ងៃ)
  • ក្រុមមេធាវីការពារក្តី ថ្ងៃទី ១៦,១៩,២០ និង ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ (ពេលព្រឹក) (ចំនួន ៣,៥ ថ្ងៃ)
  • ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបថ្ងៃទី២១ ខែ មិថុនា (ពេលរសៀល) និង ២២ មិថុនា (ពេលព្រឹក) (០១ ថ្ងៃ)
  • ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោទថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ (ចំនួន ០៤ ម៉ោង)

សូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការសវនាការនឹងចាប់ផ្តើមឡើងពីម៉ោង ៩ ព្រឹកដល់ម៉ោង ៤រសៀល ដោយមានការឈប់ សម្រាកពីម៉ោង ១១:៣០ នាទីដល់ម៉ោង ១៣:៣០នាទី។ សវនាការនេះនឹងត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ៖           https://www.eccc.gov.kh/live-stream    https://www.facebook.com/krtribunal2/ចំពោះព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសំណុំរឿង០០២/០២ និងសេចក្តីសង្ខេបទឡ្ហីករណ៍ សូមមេត្តាចូលមើលបណ្ណព័ត៌មានសង្ខេប ដែលមានចំនួន ២ ទំព័រ នេះ៖https://www.eccc.gov.kh/en/node/39663https://www.eccc.gov.kh/en/publication/factsheet-case-00202សូមកត់សម្គាល់ថា ត្រូវមានបណ្ណសារព័ត៌មានដែលមានសុពលភាព ដើម្បីចូលទៅកាន់បរិវេណតុលាការ។  បណ្ណសារព័ត៌មាននឹងត្រូវប្រគល់ជូនដល់អ្នកទាំងឡាយដែលបានស្នើសុំរួចហើយ នៅត្រង់ចំណុចច្រកចូល។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានបិទបញ្ចប់សវនាការស្តាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលមានរយៈពេល ៩ ថ្ងៃ... នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានជូនដំណឹងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ សំណុំរឿង ០០៤/០១ និងសំណុំរឿង ០០៤/០២ ថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថា កិច្ចស៊ើបសួរលើ យឹម ទិត្យ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ បានបញ្ចប់ហើយ។សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ...
នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (ស.ច.ស) បានចេញសំអាងហេតុសម្រាប់ដីកាដំណោះស្រាយដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧
នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិ បានចេញដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យ យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៦(៤) ដោយស្នើសុំ សហព្រះរាជអាជ្ញា ដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីចំនួន ១ ២២១ ៨១៨ ដុល្លារអាមេរិក ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ២០១៧។ វិភាគទានថ្មីនេះ បានធ្វើឱ្យជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ...

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news