សវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង០០២/០២

អង្គជំនុជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមអញ្ជើញតំណាងសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលរួមយកព័ត៌មានលើព្រឹត្តិការណ៍ សវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា។សវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ តាមកម្មវិធីដូចខាងក្រោម៖

  • សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (ចំនួន ០១ ថ្ងៃ)
  • សហព្រះរាជអាជ្ញា ថ្ងៃទី ១៤ និង ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (ចំនួន ០២ ថ្ងៃ)
  • ក្រុមមេធាវីការពារក្តី ថ្ងៃទី ១៦,១៩,២០ និង ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ (ពេលព្រឹក) (ចំនួន ៣,៥ ថ្ងៃ)
  • ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបថ្ងៃទី២១ ខែ មិថុនា (ពេលរសៀល) និង ២២ មិថុនា (ពេលព្រឹក) (០១ ថ្ងៃ)
  • ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោទថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ (ចំនួន ០៤ ម៉ោង)

សូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការសវនាការនឹងចាប់ផ្តើមឡើងពីម៉ោង ៩ ព្រឹកដល់ម៉ោង ៤រសៀល ដោយមានការឈប់ សម្រាកពីម៉ោង ១១:៣០ នាទីដល់ម៉ោង ១៣:៣០នាទី។ សវនាការនេះនឹងត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ៖           https://www.eccc.gov.kh/live-stream    https://www.facebook.com/krtribunal2/ចំពោះព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសំណុំរឿង០០២/០២ និងសេចក្តីសង្ខេបទឡ្ហីករណ៍ សូមមេត្តាចូលមើលបណ្ណព័ត៌មានសង្ខេប ដែលមានចំនួន ២ ទំព័រ នេះ៖https://www.eccc.gov.kh/en/node/39663https://www.eccc.gov.kh/en/publication/factsheet-case-00202សូមកត់សម្គាល់ថា ត្រូវមានបណ្ណសារព័ត៌មានដែលមានសុពលភាព ដើម្បីចូលទៅកាន់បរិវេណតុលាការ។  បណ្ណសារព័ត៌មាននឹងត្រូវប្រគល់ជូនដល់អ្នកទាំងឡាយដែលបានស្នើសុំរួចហើយ នៅត្រង់ចំណុចច្រកចូល។

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ចល័តលើកទី២ ស្តីពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់” នៅថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា-ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងគោលបំណង (១)... នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ វិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចែងថា ...
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរត្រូវបានចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលបិទកិច្ចស៊ើបសួរ... នៅថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានបញ្ចប់សវនាការរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១ ប្រឆាំងនឹង អ៊ឹម ចែម។ មេធាវីតំណាងអតីតអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ...

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news