សំណុំរឿង ០០៤/១

នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ​បាន​ដាក់​ដីកា​បញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ចំនួន ២ ទៅ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត ស្នើសុំ​ឲ្យបើក​ការស៊ើប​អង្កេត​លើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​ប្រាំរូប​ទៀត។ ដីកាបញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ទាំងពីរនេះ​គឺ សំណុំរឿង ០០៣ និង សំណុំរឿង ០០៤។

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ដោយកំបាំងមុខនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ។ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ សំណុំរឿងនេះត្រូវបានបំបែកសំណុំឯកសារជាសំណុំរឿង ០០៤/១ ។

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានច្រានចោលសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអ៊ឹមចែមដោយបានរកឃើញថាលោកស្រីមិនត្រូវទទួលរងនូវយុត្តាធិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ អ. វ. ត. ក. ដែលមានន័យថាលោកស្រីមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ឬក៏មិនមែនជាមន្រ្តីដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមឡើយ។ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។

នៅថ្ងៃទី ១១ និង ថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១ ដើម្បីស្តាប់នូវអំណះអំណាងរបស់ភាគីនានាមុនពេលចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងការចោទប្រកាន់

ជនជាប់ចោទ