សំណុំរឿង ០០៤/០១

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ សំណុំរឿង ០០៤/០១ ត្រូវបានបំបែកចេញពីសំណុំរឿង ០០៤ ដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦។ ក្រោយមកទៀត សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងទាក់ទង អ៊ឹម ចែម ចេញពីសំណុំរឿង ០០៤។ ការបំបែកសំណុំរឿង នេះ គឺដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវ ចោទចំពោះការកំណត់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ដោយគ្មានការពន្យារពេល។ ដោយពិចារណាដល់សេចក្តីជូនដំ ណឹងពីការបិទបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំង អ៊ឹម ចែម ដែល បានចេញកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងជនត្រូវចោទ ផ្សេងទៀត ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ កំពុងតែនៅបន្តនៅឡើយ សហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថា វាជាការត្រឹមត្រូវ និងដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ គឺត្រូវបំបែកជនត្រូវចោទ អ៊ឹម ចែម ចេញពីសំណុំរឿង០០៤។ ការណ៍នេះ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យ នីតិវិធីប្រឆាំងនឹង អ៊ឹម ចែម ឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ ខណៈដែល ការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តចំពោះផ្នែកដែលនៅសេសសល់ ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤។

Related Contents

រៀបចំ​មាតិកា

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news