កាលវិភាគតុលាការ

ជាធម្មតា សវនាការសាធារណៈចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក និងបញ្ចប់នៅម៉ោង ៤:០០រសៀល ប្រព្រឹត្តទៅបីឬបួនថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ចន្លោះរវាងថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រ លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិ។ សម្រាប់តារាងកាលវិភាគបុណ្យជាតិ សូមមើលនៅៈ http://http://www.eccc.gov.kh/12287

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានផ្សព្វផ្សាយកាលវិភាគមិនធ្វើសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់ឆមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០១៣ ដូចខាងក្រោម៖

  • ពីថ្ងៃអង្គារ៍ទី១៨ ខែធ្នូ ២០១២ ដល់ថ្ងៃសុក្រទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ (បុណ្យគ្រីស្តម៉ាស និងចូលឆ្នាំសកល)
  • ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣
  • ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ (ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ)
  • ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ (បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ)

កាលវិភាគរបស់តុលាការ

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news