សេចក្តីសង្កេតរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅលើសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខច្បាប់កែតម្រូវជាភាសាអង់គ្លេស ធ្វើឡើងដោយសហមេធាវីការពារក្តី កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ “ឌុច” ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបួង

Download file icon_pdf F14_5_KH.pdf (0.95 MB)
លេខ​ឯកសារ F14/5
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត March 16 2011
ករណី ករណី​០០១  
ជន​ជាប់​ចោទ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ  
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល  
ស្លាក ករណី ០០១  ឌុច  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news