សេចក្តីសម្រេចដាក់ភស្តុតាងបន្ថែម ដែលបានអនុញ្ញាតដោយសេចក្តីសម្រេចផ្ទាល់មាត់របស់អង្គជំនុំជម្រះក្នុងអំឡុងពេលសវនាការបណ្តឹងសារទុក្ខ

Download file icon_pdf F2_6_KH.pdf (0.12 MB)
លេខ​ឯកសារ F2/6
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត April 1 2011
ករណី Case 001  
ជន​ជាប់​ចោទ   
Filed by Supreme Court Chamber  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news