សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពិចារណាឡើងវិញលើភាពអាចទទួលយកបាន នៃការដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួណជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Download file icon_pdf D364_1_4_KH.PDF (0.12 MB)
លេខ​ឯកសារ D364/1/4
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត June 23 2011
ករណី ករណី​ ០០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  អៀង ធីរិទ្ធ (អតីតជនជាប់ចោទ)  អៀង សារី (អតីតជនជាប់ចោទ)  
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news