ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារកី្តលោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខ របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងសេចកី្តសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

Related Documents

Document title កាលបរិច្ឆេទ
អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “ដីកាចាត់តាំងអ្នកជំនាញដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសម្បទា អៀង ធីរិទ្ធ” 9 មិថុនា 2015 E138/1/10/1/5/9/7
អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្ដីពី “ចម្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ជូន អៀង ធីរិទ្ធ ទៅកាន់ប្រទេសថៃ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ” 6 មិនា 2014 E138/1/11/2
ការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផលថតស្កែនរបស់លោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ 28 មករា 2014 E138/1/10/1/5/9/5
អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ ការចាត់តាំងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តលើ អៀង ធីរិទ្ធ រៀងរាល់ប្រាំមួយខែម្ដង 1 តុលា 2013 E138/1/10/1/5/9
ដីកាបង្គាប់ស្តីពីវិធានការដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ 19 កក្កដា 2013 E138/1/10/1/5/8/4
អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង មានចំណងជើងថា “សំណើរបស់មេធាវីការពារក្តី អៀង ធីរិទ្ធ សុំការបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗ ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបង្គាប់ឲ្យដោះ 27 មិថុនា 2013 E138/1/10/1/5/8/3
សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង និងមេធាវីការពារក្តី អៀង ធីរិទ្ធ សុំការណែនាំ និងការបញ្ជាក់បំភ្លឺ 31 ឩសភា 2013 E138/1/10/1/5/8/2
សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការអនុវត្ត "សេចក្ដីសម្រេចលើបណ្ដឹងសាទុក្ខភ្លាមៗប្រឆាំងនឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបង្គាប់ឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ" របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល (E138/1/10/1/5/8) 26 មិនា 2013 E138/1/10/1/5/8/1
[កែតម្រូវ ២] សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបង្គាប់ឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ 14 ធ្នូ 2012 E138/1/10/1/5/7
ដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខ 5 វិច្ឆិកា 2012 E138/1/10/1/5/5
ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលើលើការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីសម្បទាខាងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោទ អៀងធីរិទ្ធ ក្នុងការចូលរួមសវនាការបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ 8 តុលា 2012 E138/1/10/1/5/3
[កែតម្រូវ ១] សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំដាក់សារណាបន្ថែមលើបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចដោះលែង អៀង ធីរិទ្ធ 17 កញ្ញា 2012 E138/1/10/1/3/1
ដីកាសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំផ្អាកសេចក្តីសម្រេចដោះលែង ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ 16 កញ្ញា 2012 E138/1/10/1/2/1
លិខិតដោះលែងជនជាប់ឃុំ 16 កញ្ញា 2012 E138/1/10/1/2/3.3
ដីកាសម្រេច របស់ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ 14 កញ្ញា 2012 E138/1/10/1/2/3.1
របាយការណ៍សង្ខេបរបស់អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹង លោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ 29 សីហា 2012 E138/1/7/13/2
ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការវាយតម្លៃលើបញ្ហាកាយសម្បទានិងសតិបញ្ញាស្មារតីឡើងវិញ និងសវនាការស្ដីពីបញ្ហាកាយសម្បទានិងសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុងការចូលរួមសវនាការ 22 មិថុនា 2012 E138/1/7/13
របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងលោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ដាក់ជូនតាមសំណើ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ 24 កុម្ភៈ 2012 E138/1/7/4
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែម ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្ដីបង្គាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដោយស្នើសុំព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទិននឹងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ 15 កុម្ភៈ 2012 E138/1/7/3
អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ បច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្ដីបង្គាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ដ្រ ស្នើសុំព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ 31 មករា 2012 E138/1/7/2
សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសារទុក្ខភ្លាមៗ ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គ ជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបង្គាប់ឱ្យដោះលែងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ 13 ធ្នូ 2011 E138/1/7
អនុស្សរណៈអន្តរការិយាល័យរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល មានចំណងជើងថា ”ការចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបង្គាប់ឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ (E138/1/1)” 5 ធ្នូ 2011 E138/1/6
សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​បន្ថែម​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា​ លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដោះលែង​ជនជាប់ចោទ​ អៀង ធីរិទ្ធ 22 វិច្ឆិកា 2011 E138/1/4
សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានបន្ថែមនិងសេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខ 21 វិច្ឆិកា 2011 E138/1/3
ដីកាសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំផ្អាកសេចក្តីសម្រេចដោះលែងជនជាប់ចោទ 19 វិច្ឆិកា 2011 E138/1/2/1

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news