សេចក្តីជូនដំណឺងអំពីការព្យាយាមមិនបានសម្រេចដើម្បីទទួលបានឯកសារបណ្ណសារសម្ងាត់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

Download file icon_pdf D181_1_KH.pdf (0.12 MB)
លេខ​ឯកសារ D181/1
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត May 3 2016
ករណី ករណី​ ០០៣​  
ជន​ជាប់​ចោទ មាស មុត  
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news