សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបិទកិច្ចស៊ើបសួរលើ យឹម ទិត្យ

Download file icon_pdf D358_KH.pdf (0.17 MB)
លេខ​ឯកសារ D358
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត June 13 2017
ករណី ករណី​ ០០៤  
ជន​ជាប់​ចោទ យឹម ទិត្យ  
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news