សៀវភៅចុះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏នៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ អំពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សម្អាងហេតុ)

Download file icon_pdf D308_3_1_KH.pdf (0.11 MB)
លេខ​ឯកសារ D308/3/1
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត July 20 2017
ករណី សំណុំរឿង ០០៤/០១  
ជន​ជាប់​ចោទ អ៊ឹុម ចែម   
Document Type បណ្តឹង​សាទុក្ខ(បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍)  
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news