ឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយនឹងមតិយោបល់របស់ចៅក្រមកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសាក្សីចំនួន បីនាក់ ដែល នួន ជា បានស្នើសុំឲ្យមកផ្តល់សក្ខីកម្មឯកសារភ័ស្តុតាងនានាពីសម័យខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគបូព៌ា

Download file icon_pdf E459.1_KH.pdf (1.45 MB)
លេខ​ឯកសារ E459.1
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត July 18 2017
ករណី ករណី​ ០០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type ផ្សេងៗ  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news