[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចស្តីពីសាក្សីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងអ្នកជំនាញដែលត្រូវបានស្នើសុំស្តាប់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Download file icon_pdf E459_KH_Redacted.pdf (15.42 MB)
លេខ​ឯកសារ E459
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត July 24 2017
ករណី សំណុំរឿង ០០២/០២  
ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន  នួន ជា  
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news