[កោសលុប] ដីកាសម្រេចរួមលើផលប៉ះពាល់ដោយសារស្ថានភាពថវិកាមកលើសំណុំរឿង ០០៣ សំណុំរឿង ០០៤ និងសំណុំរឿង ០០៤/២ និងសារណាពាក់ព័ន្ធនានារបស់មេធាវីការពារក្តី យឹម ទិត្យ

Download file icon_pdf D349_6_KH.PDF (10.11 MB)
លេខ​ឯកសារ D349/6
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត August 11 2017
ករណី ករណី​ ០០៣​  ករណី​ ០០៤  
ជន​ជាប់​ចោទ មាស មុត  យឹម ទិត្យ  អោ អាន  
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news