[កោសលុប] ដីកាសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង០០៤/១ ក្រោយការផ្តល់សំអាងហេតុពេញលេញរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត

Download file icon_pdf D308_2_Redacted_KH.PDF (0.21 MB)
លេខ​ឯកសារ D308/2
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត March 6 2017
ករណី សំណុំរឿង ០០៤/០១  ករណី​ ០០៤  
ជន​ជាប់​ចោទ   
Document Type ដីកា  
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news