[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងដីកាដំណោះស្រាយ និងការអញ្ជើញឲ្យដាក់សារណា

Download file icon_pdf D308_3_1_8_Redacted_KH.PDF (0.54 MB)
លេខ​ឯកសារ D308/3/1/8
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត August 29 2017
ករណី
ជន​ជាប់​ចោទ   
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news