ជប៉ុន និងបារាំង បានដាក់់សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ (A/C.3/57/L.70) ផ្ដល់ជូនលោក អគ្គលេខាធិការនូវអាណត្ដិ ដែលគាត់បានស្នើសុំ ។

ជប៉ុន និងបារាំង បានដាក់់សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ (A/C.3/57/L.70) ផ្ដល់ជូនលោក អគ្គលេខាធិការនូវអាណត្ដិ ដែលគាត់បានស្នើសុំ ។
Released Date