អ្នកកាសែតកមអិន.ឌី.ភី ។ គេទាំងនោះត្រូវបានណែនាំ និង ពន្យល់យ៉ាងសង្ខេបដោយ សហព្រះរាជអាជ្ញា អន្ដរជាតិ និងដោយ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

Posted Tue, 10/03/2006 - 00:00 / Updated Mon, 09/12/2011 - 15:57
Date

អ្នកកាសែតកមអិន.ឌី.ភី ។ គេទាំងនោះត្រូវបានណែនាំ និង ពន្យល់យ៉ាងសង្ខេបដោយ សហព្រះរាជអាជ្ញា អន្ដរជាតិ និងដោយ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។