ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈចូលរួមសំភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្ដផ្ទាល់របស់ វិទ្យុBBC Newshour ជាមួយនឹងលោក Brad Adamsនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ី ។

Posted Fri, 03/09/2007 - 00:00 / Updated Thu, 09/08/2011 - 15:16
Date

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈចូលរួមសំភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្ដផ្ទាល់របស់ វិទ្យុBBC Newshour ជាមួយនឹងលោក Brad Adamsនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ី ។