ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអ៊ែត សំរាប់សិទ្ធិមនុស្ស និង ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេស្ប៉ាញ ជួបប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ឯកឧត្ដ ស៊ាន វិសុទ្ធ បណ្ហិត ហេឡិន ចាវីស ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ និង មន្ដ្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ Peter Foster ។

Posted Mon, 02/26/2007 - 00:00 / Updated Thu, 09/08/2011 - 15:58
Date

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអ៊ែត សំរាប់សិទ្ធិមនុស្ស និង ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេស្ប៉ាញ ជួបប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ឯកឧត្ដ ស៊ាន វិសុទ្ធ បណ្ហិត ហេឡិន ចាវីស ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ និង មន្ដ្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ Peter Foster ។