សេចក្តី​បំភ្លឺ​របស់ចៅក្រម​ជាតិនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ​ទៅនឹង​កំណត់​សម្គាល់​របស់លោក​ Laurent Kasper-Ansermet លេខ​ D38 ​ថ្ងៃទី ​២១ ​ខែមិនា ​ឆ្នាំ ២០១២

Posted Mon, 03/26/2012 - 18:30 / Updated Mon, 03/26/2012 - 18:30
Date
File