លោក​ស្រី ​MARIE GUIRAU ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ ជា​សហមេ​ធាវីនាំ​​មុខ​អន្ត​រជាតិ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​

Posted Tue, 05/27/2014 - 10:06 / Updated Tue, 05/27/2014 - 10:06
Date
File
Text DocumentECCC PR CPLCL 26 May 2014_KT.pdf
162.89 KB