អនុស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំ​បូងស្ដី​ពី​ "​​សេច​ក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើរបស់​ នួន​ ជា អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​សក្ខីកម្ម​ចំនួន ១២ របស់​ កាំង​ ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ​ ឌុច នៅ​ចំពោះ​មុខ​តុលាការ​យោ​ធាកម្ពុជា

Posted Thu, 10/13/2016 - 16:07 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE411_KH.pdf
162.97 KB
Document Number
E441
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី