ការឆ្លើយតបរបស់លោក ខៀវ សំផន ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទាក់ទងនឹងសច្ចធារណ៍និរទោស នៅដំណាក់កាលបណ្តឹងសាទុក្ខ (ឯកសារ F46/2/4)

Posted Mon, 09/09/2019 - 15:36 / Updated Mon, 09/09/2019 - 15:36
Download file
Text DocumentF46_2_4_1_KH.PDF
1.3 MB
Document Number
F46/2/4/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី