ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ស្នើសុំចំលើយចំពោះបញ្ហា១១ ចំណុចនៅ ក្នុងច្បាប់ដែលបាន លើកឡើងនៅក្នុងលិខិតចុះថៃទី ១០ ខែតុលា របស់ឯកឧត្ដម

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ស្នើសុំចំលើយចំពោះបញ្ហា១១ ចំណុចនៅ ក្នុងច្បាប់ដែលបាន លើកឡើងនៅក្នុងលិខិតចុះថៃទី ១០ ខែតុលា របស់ឯកឧត្ដម ។

Date
Released Date