សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/56/169 ផ្នែកទី4: តុលាការខ្មែរក្រហមកថាខ័ណ្ឌ2³ ស្វាគមន៍ការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការ

សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ

A/RES/56/169 

ផ្នែកទី៤៖ តុលាការខ្មែរក្រហម

កថាខ័ណ្ឌ២៖ ស្វាគមន៍ការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា សំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ កត់សំគាល់ ដោយពេញចិត្ដ ចំពោះវិធានការទូទៅ និងសមត្ថកិច្ចនៃច្បាប់ និងការចែងអំពីតួនាទីរបស់់ អង្គការសហប្រជាជាតិ, អំពាវនាវ ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឱ្យធានាថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ព្ស់ព្ស្រ់គ្ពំ.ស.ប លើបញ្ហានេះ, ស្វាគមន៍ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លេខាធិការដ្ឋាន និង សហគមន៍ អន្ដរជាតិ ក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទិសដៅនះ ជំរុញរដ្ឋាភិបាល និង អ.ស.ប ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ដោយគ្មានការពន្យាពេល ដើម្បីឱ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ អាចដំណើរការបានឆាប់ ព្រមទាំងអំពាវនាវដល់ សហគមន៍អន្ដរជាតិឱ្យជួយក្នុងរឿងនេះ រួមទាំងការគាំទ្រផ្នែកថវិកា និងបុគ្គលិក ដល់អង្គជំនុំជម្រះ ។

Date
Released Date