សម័យប្រជុំពេញអង្គទី៨៥របស់មហាមន្និបាតអ.ស.ប.លើកទី៥៧ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ លេខ ៥៧,២២៨ព ឯកភាពលើសេចក្ដី ព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង និងវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ

សម័យប្រជុំពេញអង្គទី៨៥របស់មហាមន្និបាតអ.ស.ប.លើកទី៥៧ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ លេខ ៥៧,២២៨ព ឯកភាពលើសេចក្ដី ព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង និងវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ ។

Date
Released Date