ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយលើសេចក្ដីប្រកាសរបស់ អ.ស.ប ហើយបាន ចេញផ្សាយជា សាធារណៈនូវឯកសារមូលដ្ឋាន៣គឺៈ ច្បាប់ជាភាសា អង់គ្លេស និង លិខិត របស់ឯកឧត្ដម ផ្ញើទៅជូន ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ដែលចុះថៃទី២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ និង ២២ មករា ២០០២ ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយលើសេចក្ដីប្រកាសរបស់ អ.ស.ប ហើយបាន ចេញផ្សាយជា សាធារណៈនូវឯកសារមូលដ្ឋាន៣គឺៈ ច្បាប់ជាភាសា អង់គ្លេស និង លិខិត របស់ឯកឧត្ដម ផ្ញើទៅជូន ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ដែលចុះថៃទី២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ និង ២២ មករា ២០០២ ។
Released Date