លោកអគ្គលេខា កូហ្វី អាណាន់ ផ្ញើលិខិតជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន សុំឱ្យបញ្ជូនគណៈ ប្រតិភូកម្ពុជា “ដើម្បីចូលរួម ការប្រជុំស្វែងយល់មួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ញិវយ៉ក ដើម្បីរៀបចំ បន្ដការចរចា "

លោកអគ្គលេខា កូហ្វី អាណាន់ ផ្ញើលិខិតជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន សុំឱ្យបញ្ជូនគណៈ ប្រតិភូកម្ពុជា “ដើម្បីចូលរួម ការប្រជុំស្វែងយល់មួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ញិវយ៉ក ដើម្បីរៀបចំ បន្ដការចរចា " ។
Released Date