អ្នកកាសែតកមអិន.ឌី.ភី ។ គេទាំងនោះត្រូវបានណែនាំ និង ពន្យល់យ៉ាងសង្ខេបដោយ សហព្រះរាជអាជ្ញា អន្ដរជាតិ និងដោយ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

Posted 03 octobre 2006 / Mis à jour 12 septembre 2011
Date

អ្នកកាសែតកមអិន.ឌី.ភី ។ គេទាំងនោះត្រូវបានណែនាំ និង ពន្យល់យ៉ាងសង្ខេបដោយ សហព្រះរាជអាជ្ញា អន្ដរជាតិ និងដោយ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។