ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈចូលរួមសំភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្ដផ្ទាល់របស់ វិទ្យុBBC Newshour ជាមួយនឹងលោក Brad Adamsនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ី ។

Posted 09 mars 2007 / Mis à jour 08 septembre 2011
Date

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈចូលរួមសំភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្ដផ្ទាល់របស់ វិទ្យុBBC Newshour ជាមួយនឹងលោក Brad Adamsនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ី ។