សៀវភៅចុះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏របស់មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្តឹងឧទ្ធរណ៏នឹង ដីកា​ សម្រេចស្តីពីការទទួលយកពាក្យសុំតាំងខ្លួន ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកណ្តាល

Posted 20 avril 2011 / Mis à jour 20 avril 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE9_23_KH.PDF
2.97 Mo
Document Number
E9/23
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Étiquettes