ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារកី្តលោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខ របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងសេចកី្តសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

Posted 12 décembre 2011 / Mis à jour 12 décembre 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE138_1_5_KH.PDF
1.95 Mo
Document Number
E138/1/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Key words
Parent Document