សេចក្តីសង្កេតរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាលើយុត្តិសាស្រ្តដែលបានយោងដោយមេធាវីការពារក្តី អៀង ធីរិទ្ធ នៅក្នុងពេលសវនាការស្តីពីសម្បទាក្នុងការចូលរួមសវនាការ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២

Posted 05 septembre 2012 / Mis à jour 05 septembre 2012
Download file
Text DocumentE218_6_KH.pdf
1.06 Mo
Document Number
E218/6
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document