អនុស្សរណៈរបស់ប្រធានអង្គភាពគាំពារការការពារក្តី ទៅកាន់ប្រធានមន្ទីរឃុំឃាំងនៅ អវតក ទាក់ទងនឹង “ការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះសមាជិកក្រុមមេធាវីការពារក្តី”

Posted 14 février 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE25_11_KH.PDF
1.51 Mo
Document Number
E25/11
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី