ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹង “បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្តី សម្រេចថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបដិសេធលើ សំណើសុំថតខ្សែអាត់សម្លេង និង/ឬ វីដេអូ របស់គាត់នៅពេលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការ”

Posted 01 mars 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE254_3_1_2_KH.PDF
1.6 Mo
Document Number
E254/3/1/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document