សំណើជាបន្ទាន់របស់សហមេធាវីការពារ ស្នើសុំពន្យាពេលវេលាកំណត់ សម្រាប់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹង ‹ដីកាសម្រេចលើការប្រើភស្តុតាងដែលបានមក ឬដែលអាចបានមកដោយការធ្វើទារុណកម្ម›

Posted 22 avril 2013 / Mis à jour 22 avril 2013
Download file
Document Number
D130/9/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Étiquettes