សាលដីកាលើភាពអាចទទួលយកបាននៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ប្រឆាំងនឹងដីការបស់សហចៅក្រមស៊ើបអ្នកអង្កេត សម្រេចអំពីការប្រើប្រាស់ចម្លើយដែលបានមក ឬដែលអាចបានមកដោយសារការធ្វើទារុណកម្ម

Posted 03 mai 2012 / Mis à jour 03 mai 2012

Résumé

Decision on Admissibility of the Appeal against Co-Investigating Judges' Order on Use of Statements which were or may have been Obtained by Torture

Download file
Text DocumentD130_9_21_KH.PDF
822.33 Ko
Document Number
D130/9/21
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ
Key words