លោក​ស្រី ​MARIE GUIRAU ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ ជា​សហមេ​ធាវីនាំ​​មុខ​អន្ត​រជាតិ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​

Posted 27 mai 2014 / Mis à jour 27 mai 2014
Date
Fichier
Text DocumentECCC PR CPLCL 26 May 2014_KT.pdf
162.89 Ko