ប្រទេស​អូស្ត្រា​លី​ប្រកាស​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន ​៣,​២៥ ​លាន​ដុល្លារ​អូស្ត្រា​លី​ដល់​អ.វ​.ត.ក​

Posted 02 juillet 2014 / Mis à jour 02 juillet 2014
Date
Fichier