សេចក្តីបន្ថែមទៅនឹងបញ្ជីសាក្សី អ្នកជំនាញ និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី របស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់សំណុំរឿង ០០២/០២ អនុលោមតាមវិធាន ៨០ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ជាមួយឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់

Posted 23 juillet 2014 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE305_7_4_KH(1).pdf
1.8 Mo
Document Number
E305/7/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង