ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និង នួន ជាត្រូវបានព្រមានចំពោះការប្រព្រឹត្ត កំហុសវិជ្ជាជីវៈ និងត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការ

Posted 26 octobre 2014 / Mis à jour 26 octobre 2014
Date
Fichier