ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ ស្ដីពីវិសោធនកម្មលើមាត្រមួយចំនួននៃច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើត អោយមានអង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ ក្នុងតុលាការកម្ពុជា