សារណារបស់ មាស មុត ស្តីពីការពិចារណាសាជាថ្មីទៅលើសេចក្តីសម្រេចលើយុត្តាធិការបុគ្គល និងសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យមើលសំណុំរឿង នៅក្នុងការជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យ ដែលបានចេញ ដោយ ស.ច.ស.អ.ប

Posted 07 juillet 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD82_3_5_KH.pdf
1.18 Mo
Document Number
D82/3/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី